FORMACIÓ PROFESSIONAL

Gestib

SANITAT

GRAU MITJÀ - TÈCNIC EN CURES AUXILIARS D'INFERMERIA  (SAN23 - LOGSE)  

CURS          MATÈRIES IMPARTIDES                                HORES 

1r      Formació i orientació laboral                                               65 

1r      Higiene del medi hospitalari i neteja de material                155

1r      Operacions administratives i documentació sanitària        65

1r      Promoció de la salut i suport psicològic al pacient             130

1r      Relacions en l'equip de treball                                           65 

1r      Tècniques bàsiques d'infermeria                                        350

1r     Tècniques d'ajuda odontològica-estomatològica                130


2n     Formació en centres de treball i tutoria                                  440

TutoriaGRAU SUPERIOR - TÈCNIC SUPERIOR EN DIETÈTICA (SAN32 - LOGSE) 

CURS          MATÈRIES IMPARTIDES                       HORES 1r         Alimentació equilibrada .                                       320

1r        Control alimentari .                                                 190 

1r        Fisiopatologia aplicada a la dietètica.                    225

1r        Formació i orientació laboral.                                  65 

1r        Organització i gestió de l'àrea de                            95

              treball assignada a la 

              unitat/gabinet de dietètica. 

1r        Relacions a l'entorn de treball.                               652n       Dietoteràpia                                                         240 

2n       Educació sanitària i promoció de la salut            160

2n       Formació en centres de treball                            400 

2n       Microbiologia i higiene alimentària                      240 

TutoriaACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES

GRAU MITJÀ - TÈCNIC EN GUIA EN EL MEDI NATURAL I DE TEMPS LLIURE  (AFD21 - LOE)  

CURS      MATÈRIES IMPARTIDES                                 HORES 

1r             Atenció a grups                                                      70 

1r             Empresa i iniciativa emprenedora                         60 

1r             Guia de baixa i mitja muntanya                             195

1r             Guia de bicicleta                                                    150 

1r             Organització d'itineraris                                         110 

1r             Tècniques d'equitació                                            170 

1r             Tècniques de natació                                             75

1r             Tècniques de temps lliure                                      130 


2n            Formació en centres de treball                               400 

2n            Formació i orientació laboral                                   90 

2n            Guia en el medi natural aquàtic                              130 

2n            Guia eqüestre                                                          90 

2n            Maniobres amb cores                                             175 

2n            Socorrisme en el medi natural                                155 

TutoriaGRAU SUPERIOR - TÈCNIC SUPERIOR EN CONDICIONAMENT FÍSIC  (AFD32 - LOE) 

CURS          MATÈRIES IMPARTIDES                                 HORES  1r         Activitats bàsiques de condicionament                         175                          físic amb suport musical 

1r         Condicionament físic a l'aigua                                      165 

1r         Fitness en sala d'entrenament polivalent                      240 

1r         Habilitats socials                                                           100 

1r         Valoració de la condició física i                                     190 

            intervenció en accidents 


2n        Activitats especialitzades de                                        110 

            condicionament físic amb suport musical 

2n       Control postural, benestar i                                          175       

           manteniment funcional 

2n       Empresa i iniciativa emprenedora                              

2n       Formació en centres de treball                                     400

2n       Formació i orientació laboral                                         90 

2n      Projecte de condicionament físic                                   40 

2n      Tècniques d'hidrocinèsia                                               125 

TutoriaGRAU SUPERIOR - TÈCNIC SUPERIOR EN ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA (AFD31 - LOE) 

CURS          MATÈRIES IMPARTIDES                                 HORES 
1r           Activitats fisicoesportives amb                            130              aparells manuals 

1r           Activitats fisicoesportives individuals                  160

1r           Dinamització grupal                                            105 

1r           Jocs i activitats fisicorecreatives i                       160 

              d'animació turística 

1r           Metodologia de l'ensenyament                            125 

              d'activitats fisicoesportives 

1r           Valoració de la condició física i                            190  

              intervenció en accidents 


2n          Activitats d'oci i temps lliure                                  130 

2n          Activitats fisicoesportives d'equip                         140 

2n          Activitats fisicoesportives per a la                         100

              inclusió social 

2n          Empresa i iniciativa emprenedora                          60 

2n          Formació en centres de treball                              400 

2n         Formació i orientació laboral                                   90 

2n         Planificació de l'animació socioesportiva                40 

2n         Projecte d'ensenyament i                                        40 

             animació socioesportiva 

Tutoria