FORMACIÓ PROFESSIONAL

Gestib

SANITAT

GRAU MITJÀ - TÈCNIC EN CURES AUXILIARS D'INFERMERIA (SAN23 - LOGSE)

CURS MATÈRIES IMPARTIDES HORES

1r Formació i orientació laboral 65

1r Higiene del medi hospitalari i neteja de material 155

1r Operacions administratives i documentació sanitària 65

1r Promoció de la salut i suport psicològic al pacient 130

1r Relacions en l'equip de treball 65

1r Tècniques bàsiques d'infermeria 350

1r Tècniques d'ajuda odontològica-estomatològica 130


2n Formació en centres de treball i tutoria 440

TutoriaGRAU SUPERIOR - TÈCNIC SUPERIOR EN DIETÈTICA (SAN32 - LOGSE)

CURS MATÈRIES IMPARTIDES HORES 1r Alimentació equilibrada . 320

1r Control alimentari . 190

1r Fisiopatologia aplicada a la dietètica. 225

1r Formació i orientació laboral. 65

1r Organització i gestió de l'àrea de 95

treball assignada a la

unitat/gabinet de dietètica.

1r Relacions a l'entorn de treball. 652n Dietoteràpia 240

2n Educació sanitària i promoció de la salut 160

2n Formació en centres de treball 400

2n Microbiologia i higiene alimentària 240

TutoriaACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES

GRAU MITJÀ - TÈCNIC EN GUIA EN EL MEDI NATURAL I DE TEMPS LLIURE (AFD21 - LOE)

CURS MATÈRIES IMPARTIDES HORES

1r Atenció a grups 70

1r Empresa i iniciativa emprenedora 60

1r Guia de baixa i mitja muntanya 195

1r Guia de bicicleta 150

1r Organització d'itineraris 110

1r Tècniques d'equitació 170

1r Tècniques de natació 75

1r Tècniques de temps lliure 130


2n Formació en centres de treball 400

2n Formació i orientació laboral 90

2n Guia en el medi natural aquàtic 130

2n Guia eqüestre 90

2n Maniobres amb cores 175

2n Socorrisme en el medi natural 155

TutoriaGRAU SUPERIOR - TÈCNIC SUPERIOR EN CONDICIONAMENT FÍSIC (AFD32 - LOE)

CURS MATÈRIES IMPARTIDES HORES 1r Activitats bàsiques de condicionament 175 físic amb suport musical

1r Condicionament físic a l'aigua 165

1r Fitness en sala d'entrenament polivalent 240

1r Habilitats socials 100

1r Valoració de la condició física i 190

intervenció en accidents


2n Activitats especialitzades de 110

condicionament físic amb suport musical

2n Control postural, benestar i 175

manteniment funcional

2n Empresa i iniciativa emprenedora

2n Formació en centres de treball 400

2n Formació i orientació laboral 90

2n Projecte de condicionament físic 40

2n Tècniques d'hidrocinèsia 125

TutoriaGRAU SUPERIOR - TÈCNIC SUPERIOR EN ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA (AFD31 - LOE)

CURS MATÈRIES IMPARTIDES HORES
1r Activitats fisicoesportives amb 130 aparells manuals

1r Activitats fisicoesportives individuals 160

1r Dinamització grupal 105

1r Jocs i activitats fisicorecreatives i 160

d'animació turística

1r Metodologia de l'ensenyament 125

d'activitats fisicoesportives

1r Valoració de la condició física i 190

intervenció en accidents


2n Activitats d'oci i temps lliure 130

2n Activitats fisicoesportives d'equip 140

2n Activitats fisicoesportives per a la 100

inclusió social

2n Empresa i iniciativa emprenedora 60

2n Formació en centres de treball 400

2n Formació i orientació laboral 90

2n Planificació de l'animació socioesportiva 40

2n Projecte d'ensenyament i 40

animació socioesportiva

Tutoria