INFORMACIÓ AVALUACIÓ CURS 22-23 a 1r i 3r ESO LOMLOE

ESO de AVALUACIÓ LOMLOE. Famílies (1).pdf

CRITERIS DE PROMOCIÓ I TITULACIÓ CURS 21-22

Tenint en compte el marc jurídic recollit en la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 18 de novembre de 2021 per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs 2021-2022.

El centre aprova els criteris de promoció i titulació a ESO que s'aplicaran en aquest curs 2021-2022.

Assignatures, hores impartides i fulls informatius

1r ESO

MATÈRIES DE PRIMER ESO HORES CONTINGUTS I AVALUACIÓ

Llengua catalana i literatura 3.5 📝

Lengua castellana i literatura 3.5 📝

Primera llengua estrangera 3 📝

Matemàtiques 4 📝

Geografia i història 3 📝

Biologia i geologia 3 📝

Educació física 2 📝

Religió/ Valors ètics 1 📝 / 📝

Educació plàstica i visual I 3 📝

Música I 3 📝

Tutoria 1

TOTAL HORES IMPARTIDES 30

2n ESO

MATÈRIES DE SEGON ESO HORES CONTINGUTS I AVALUACIÓ

Llengua catalana i literatura 3.5 📝

Llengua castellana i literatura 3.5 📝

Primera llengua estrangera 4 📝

Matemàtiques 4 📝

Geografia i història 3 📝

Física i química 3 📝

Educació física 2 📝

Religió/Valors ètics 1 📝/ 📝

Tecnologia 3 📝

Específica : Triar entre 2

• Educ. Plàstica i Visual II 📝

• Música II 📝

• Segona llengua estrangera 📝

Tutoria 1

TOTAL HORES IMPARTIDES 30
3r ESO

MATÈRIES DE TERCER ESO HORES CONTINGUTS I AVALUACIÓ

Llengua catalana i literatura 3 📝

Llengua castellana i literatura 3 📝

Primera llengua estrangera 3 📝

Matemàtiques 4 📝

Geografia i història 3 📝

Física i química 2+1 📝

Biologia i geologia 2+1

Educació física 2 📝

Religió/Valors ètics 1 📝/ 📝

Tecnologia II 2 📝

Específica : Triar entre 2

• Educ. Plàstica i Visual II 📝

• Música II (curs 21-22 no es fa)

• Segona llengua estrangera 📝

• Iniciació act. empresarial 📝

• Cultura clàssica 📝

Tutoria 1

TOTAL HORES IMPARTIDES 30


3r ESO PMAR

MATÈRIES DE TERCER ESO HORES CONTINGUTS I AVALUACIÓ

Àmbit cientifico i matemàtic 9 📝

Àmbit lingüístic i social 9 📝

Primera llengua estrangera 4 📝

Educació física 2 📝

Religió/Valors ètics 1 📝/ 📝 Tutoria 1

TOTAL HORES IMPARTIDES 30
4t ESO ACADÈMIC

MATÈRIES DE quart ESO HORES CONTINGUTS I AVALUACIÓ

Llengua catalana i literatura 3.5 📝

Llengua castellana i literatura 3.5 📝

Primera llengua estrangera 3 📝

Matemàtiques acadèmiques 4 📝

Geografia i història 3 📝

Educació Física 2 📝

Religió /Valors 1 📝

Troncal d'opció, triar-ne dues: 2*3 h

 • Biologia i Geologia 📝

 • Economia 📝

 • Física i Química 📝

 • Llatí 📝

Específiques, triar-ne una: 3

 • Educació plàstica 📝

 • Música * 📝

 • 2ª llengua estrangera * 📝

 • TIC ( Tecnologia de la informació i la comunicació) 📝

 • Arts escèniques i dansa (no es fa)

 • Cultura científica (no es fa)

 • Cultura clàssica (no es fa)

 • Filosofia (no es fa)

Tutoria 1

HORES IMPARTIDES 30

4t APLICAT

MATÈRIES DE 4t ESO APLICAT HORES CONTINGUTS I AVALUACIÓ

Llengua catalana i literatura 3.5 📝

Llengua castellana i literatura 3.5 📝

Primera llengua estrangera 3 📝

Matemàtiques acadèmiques 4 📝

Geografia i història 3 📝

Educació Física 2 📝

Religió /Valors 1 📝

Troncal d'opció, triar-ne dues: 2*3 h

 • Ciències aplicades a l'activitat professional. 📝

 • Iniciació a l'activitat emprenedora i empresarial.📝

 • Tecnologia 📝

Específiques, triar-ne una: 3

 • Educació plàstica * 📝

 • Música * 📝

 • 2ª llengua estrangera * 📝

 • TIC * 📝

 • Arts escèniques i dansa (no es fa)

 • Cultura científica (no es fa)

 • Cultura clàssica (no es fa)

 • Filosofia (no es fa)


Tutoria 1


TOTAL HORES 30

4t PRAQ

MATÈRIES DE 4t PRAQ HORES CONTINGUTS I AVALUACIÓ

Àmbit c. matemàtic 9 📝

Àmbit lingüístic i social 9 📝

Llengua estrangera 4 📝

Àmbit pràctic 4 📝

Educació física 2 📝

Religió / Valors Ètics 1 📝/ 📝

Tutoria 1

TOTAL HORES 30