PLA DE PENDENTS PER RECUPERAR LES ASSIGNATURES

EN EL CURS 21/22

Els alumnes que durant el curs tenen alguna/es àrea /es pendent d'altres cursos poden consultar els següent enllaç :

PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ I DATES D'ENTREGA