Criteris de promoció i titulació

NOUS CRITERIS DE QUALIFICACIÓ (SITUACIÓ COVID-19)

Criteris de qualificació per cursos:


CRITERIS DE PROMOCIÓ

Els alumnes han de promocionar de curs quan tinguin aprovades totes les matèries cursades o tinguin una avaluació negativa en dues matèries com a màxim i han de repetir curs quan tinguin tres matèries suspeses o més o dues matèries quan siguin Català i Matemàtiques o Castellà i Matemàtiques. De forma excepcional es pot decidir la promoció amb tres matèries suspeses, quan es donin, conjuntament, les condicions següents:

• Que dues de les matèries suspeses no siguin Català i Matemàtiques o Castellà i Matemàtiques.

• Que l’equip docent consideri que amb les matèries suspeses no impedeixi a l’alumne seguir amb èxit al curs següent i que la promoció benficiarà la seva evolució escolar.

• Que s’apliquin les mesures educatives proposades al Consell orientador.

Excepcionalment l’equip docent pot decidir que no passin al curs següent els alumnes que cursin matèries amb adaptació curricular significativa. Es pot autoritzar de forma excepcional la promoció d’un alumne amb avaluació negativa en dues matèries que siguin Matemàtiques i Català o Matemàtiques i Castellà, quan l’equip docent consideri que l’alumne pot seguir amb èxit el curs següent, que té expectatives favorables de recuperació i que la promoció beneficiarà la seva evolució acadèmica, sempre que s’apliquin a l’alumne les mesures d’atenció a la diversitat proposades al Consell orientador, d’incorporació a un programa de millora de l’aprenentatge i del rendiment o a un cicle de formació professional bàsica.

En el còmput de les matèries avaluades negativament s’han de considerar tant les matèries del mateix curs com les dels cursos anteriors. Es consideraran matèries diferents les corresponents a cada curs de l’etapa.

Les matèries d’idèntica denominació s’han de computar de manera independent per a cada curs. Els àmbits del PMAR s’ha de comptabilitzar de la forma següent: si l’àmbit no superat es l’àmbit Lingüístic i social o l’àmbit científico-tècnic i matemàtic, s’ha de comptabilitzar com si no hagués superat tres matèries per cadascun d’aquests àmbits, si l’àmbit no superat és l’àmbit pràctic, s’ha de comptabilitzar com si no hagués superat dues matèries.

En el cas que l’àmbit no superat sigui l’àmbit de Llengües estrangeres, s’ha de comptabilitzar com si no hagués superat una matèria. L’equip docent ha d’actuar de manera col·legiada en l’adopció de les decisions generals resultants del procés d’avaluació, en cada sessió d’avaluació la qualificació de cada matèria és competència dels professor titular, les decisions s’han de prendre per consens, en el cas que no n’hi hagi, s’han d’adoptar per majoria simple, en cas d’empat, el vot de qualitat del tutor el dirimeix.

PROPOSTA DE CRITERIS DE TITULACIÓ A 4t D’ESO

• Els alumnes que en finalitzar d’educació secundària obligatòria, hagin assolit els objectius d’aquesta etapa i hagin desenvolupat les competències corresponents obtindran el títol de graduat en educació secundària obligatòria. Els alumnes que hagin superat totes les matèries de l’educació secundària obligatòria obtindran el títol de graduat en educació secundària obligatòria. La proposta de títol es farà constar a l’avaluació final ordinària.

• Els alumnes que hagin suspès un màxim de dues matèries al llarg de l’etapa obtindran el títol en educació secundària si compleixen que les matèries suspeses no siguin simultàniament Llengua Castellana i Literatura i Matemàtiques o Llengua Catalana i Literatura i Matemàtiques. Els alumnes que hagin suspès un màxim de dues matèries, que no siguin les abans esmentades si compleixen les condicions següents:

1. La nota de cada una de les matèries haurà de ser com a mínim un tres.

2. L’alumne haurà d’haver millorat o mantingut el seu rendiment al llarg del curs.

3. L’alumne ha d’haver tingut una actitud i un comportament adequat.

4. Qualsevol altra circumstància de tipus personal o socio-familiar que l’autor consideri adient.

5. Haurà d’haver assolit totes els objectius i les competències bàsiques de l’etapa.

• Els alumnes en cap cas poden abandonar una assignatura, es considerarà abandonament d’una assignatura el fet de no presentar-se de manera deliberada a les proves d’avaluació de la convocatòria ordinària i a les proves extraordinàries de setembre, no entregar els treballs o tasques que els departaments encarreguen a l’alumne bi les feines extraordinàries de l’estiu, presentar-se als exàmens o proves de juny o setembre i deixar l’examen en blanc i obtenir una qualificació entre zero-i-u, mantenir una actitud molt negativa, sense esforç ni dedicació a l’assignatura impossibilitant obtenir els objectius de l’assignatura i l’adquisició de les competències bàsiques.

• Els professors tenen l’obligació d’informar al tutor de cada grup davant la possibilitat d’abandonament de l’assignatura. Prefectura d’estudis lliurarà una comunicació a l’alumne i els pares i mares, que signaran, per deixar constància que la comunicació els ha estat lliurada (justificant de recepció), detallant els dies, hores i matèries implicades i els motius de l’abandonament. Aquesta comunicació es farà en el termini més breu possible de la detecció del problema. Perquè es qualifiqui com abandonament l’actuació davant una determinada assignatura, caldrà que s’hagi comunicat la situació a la família en almenys dues ocasions, signant els pares o l’alumne el corresponent justificant de recepció.

• En el comput de les matèries avaluades negativament s’han de considerar tant les matèries del mateix curs com les dels cursos anteriors. Es consideren matèries diferents les corresponents a cada curs de l’etapa. Les matèries d’idèntica denominació s’han de computar de manera independent per a cada curs.

• L’alumnat que tingui una adaptació curricular significativa i una altra matèria suspesa, sempre que aquestes no siguin Lengua Castellana i Literatura, Llengua Catalana i literatura i Matemàtiques, es podrà proposar per titular en les dues convocatòries, amb el vist-i-plau dels dos terços del professorat de l’equip docent.