ESO

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

PRIMER

Assignatures troncals:

Biologia i Geologia,Geografia i Història, Educació Física, Educació Plàstica, Llengua Castellana, Llengua Catalana, Llengua Anglesa, Matemàtiques, Música, Religió/Valors ètics, Tutoria.

Hora de lliure configuració: 1 h Matemàtiques, 1 h Ciències Socials “Projecte sobre l’aigua”

SEGON

Assignatures troncals:

Física i Química, Geografia i Història, Educació Física, Llengua Castellana, Llengua Catalana, Llengua Anglesa, Matemàtiques, Tecnologia, Religió/Valors ètics, Tutoria.

Assignatures optatives:

Triar-ne una: Música II, Alemany I, Educació plàstica i visual II

Hora de lliure configuració: 1 h Anglès, 1/2 h Català i 1/2 Llengua Castellana

TERCER

Assignatures troncals:

Biologia i Geologia, Geografia i Història, Educació Física, Llengua Castellana,  Llengua Catalana, Llengua Anglesa, Matemàtiques, Tecnologia II, Religió, Valors ètics, Física i Química, Alemany, Tutoria.

Assignatures optatives:

Triar-ne una: Música III, Alemany II, Educació plàstica i visual II

Hora de lliure configuració: 1/2 h Física i Química, 1/2 Biologia i Geologia i 1 h optativa

QUART

Assignatures troncals comuns:

Geografia i Història, Educació física, Llengua Castellana, Llengua Catalana, Llengua Anglesa, Religió/Valors ètics, Tutoria.

Assignatures ensenyaments acadèmics:

Matemàtiques acadèmiques. Troncals d’opció (En cursen 2): Biologia i geologia, Economia, Física i química, Llatí.

Assignatures ensenyaments aplicats:

Matemàtiques aplicades. Troncals d’opció (En cursen 2): Tecnologia, Ciències aplicades a l’activitat professional, Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial.

Assignatures optatives:

Triar-ne una: Educació plàstica i visual, Música, Alemany, TIC

PMAR (Programa per a la millora de l’aprenentatge i el rendiment)

Àmbit científic-matemàtic, Àmbit lingüístic i Social, Educació Física, Llengua estrangera, Àmbit pràctic, Religió/Valors ètics, Tutoria.