CF Grau Superior

CFGS TÈCNIC SUPERIOR EN ANIMACIÓ D’ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES

PRIMER

Activitats físiques i esportives amb objectes
Activitats físiques i esportives individuals
Animació i dinàmica de grups
Fonaments biològics i bases de la preparació física
Jocs i activitats fisicorecreatives per a animació
Metodologia didàctica de les activitats físiques i esportives
Tutoria

SEGON

Activitats físiques i esportives d’equip
Activitats físiques per a persones amb discapacitat
Formació en centres de treball
Formació i orientació laboral
Organització i gestió d’una petita empresa d’activitats de temps lliure i socioeducatives
Primers auxilis i socorrisme aquàtic
Tutoria

Informació d’interés:

Informació general de la Conselleria

Darreres instruccions de la Conselleria

Calendari d’admisió


CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT SOIB

SOCORRISME EN INSTAL·LACIONS AQUÀTIQUES (290 H)
NATACIÓ (120 H)
PREVENCIÓ D’ACCIDENTATS EN INSTAL·LACIONES AQUÀTIQUES (40 H)
RESCAT D’ACCIDENTATS EN INSTAL·LACIONS AQUÀTIQUES (90 H)
PRIMERS AUXILIS (40H)

Documents:

Descriptor general

Fitxa ministerial

Requisits dels alumnes:
Els destinataris de la formació són treballadores i treballadors desocupats inscrits com a demandants d’ocupació. Aquest col·lectiu ha de cobrir un mínim del 60% del total de places.
En cas de no cobrir-se totalment podrà haver un 40% màxim de persones ocupades. Es prioritzaràn els alumnes joves entre 16 i 30 anys o majors de 45. En cas d’empat entre candidats s’atorgaran les places per sorteig.

Els requisits acadèmics per l’accés són:
• Tenir el títol de graduat en ESO.
• Tenir superat el curs de 2n de BUP.
• Estar en possessió d’un CP de nivell 2.
• Estar en possessió d’un CP de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional.
• Estar en possessió del títol de Tècnic auxiliar (FP de primer grau, FPI).
• Complir els requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau mitjà:
◦ Graduat en educació secundària obligatòria.
◦ Haver superat la prova d’accés regulada per l’Administració educativa
◦ Haver superat el curs de formació específic per a l’accés a cicles formatius de grau mitjà.
◦ Haver superat la prova d’accés de caràcter general als ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà i a les formacions esportives de nivell I.
◦ Haver superat la prova d’accés a qualsevol cicle formatiu de grau superior de formació professional.
• Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys.
• Tenir o superar les proves de competències clau necessàries per cursar amb aprofitament la formació corresponent al certificat de professionalitat.

CONDICIONAMENT FÍSIC EN GRUP AMB SUPORT MUSICAL (470 H)

VALORACIÓ DE LES CAPACITATS FÍSIQUES (130 H)
COREOGRAFIES (120 H)
METODOLOGIA Y PRÀCTICA DEL CONDICIONAMENT FÍSIC EN GRUP AMB SUPORT MUSICAL (180 H)
PRIMERS AUXILIS (40H)

Documents:

Descriptor general

Fitxa ministerial

Requisits dels alumnes:

Els destinataris de la formació són treballadores i treballadors desocupats inscrits com a demandants d’ocupació. Aquest col·lectiu ha de cobrir un mínim del 60% del total de places. En cas de no cobrir-se totalment podrà haver un 40% màxim de persones ocupades. Es prioritzaràn els alumnes joves entre 16 i 30 anys o majors de 45. En cas d’empat entre candidats s’atorgaran les places per sorteig.

Els requisits acadèmics per l’accés són:
• Disposar del títol de batxillerat.
• Estar en possessió d’un CP de nivell 3.
• Estar en possessió d’un CP de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional.
• Estar en possessió del títol de tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà.
• Complir els requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau superior, que són:
• Haver superat el curs de formació específic per a l’accés a cicles formatius de grau superior.
• Haver superat un cicle formatiu de grau mitjà.
• Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys.
• Tenir o superar les proves de competències clau necessàries per cursar amb aprofitament la formació del certificat de professionalitat.