Documents del centre

Documents del Centre

 Concreció Curricular 2019-2020

 Reglament d’organització i funcionament
Pla de convivència 
Pla d’acció tutorial
Pla d’acolliment lingüístic i cultural
Projecte lingüístic de centre
Pla d’atenció a la diversitat  

Programació General Anual 2020-2021

Programacions docents 2020-2021

Anglès
Alemany
Català
Castellà
Matemàtiques
Música
Plàstica
Ciències socials
Física i Química
Tecnologia
Iniciació a l’activitat empresarial i emprenedora
Biologia i Geologia

Ambit científico tecnològic 3r PMAR

Geografia i història 3r i 4t PMAR

Àmbit lingüístic i social 3r i 4t PMAR

Cicle formatiu grau mitja d’activitats fisicoesportives

 

 

Cicle formatiu grau mitjà CAFEMN:

Cicle formatiu grau mitjà TCAI:

Cicle formatiu grau superior EASE:

Memòria Anual 2018-2019
Annexos memòria Anual 2018-2019
 Documents d’acollida al professorat de nova incorporació al centre
Agenda Escolar 2020-2021
Portada Agenda Escolar 2019-2020
 Projecte Educatiu de Centre
Programa ALTER
Pla d’autoprotecció

Programa de direcció

Proposta de renovació de l’equip directiu (NOU)